Bashkia Përmet është përfituese e disa projekteve në kuadër të thirrjes të thirrjes Interreg Greqi-Shqipëri 2014-2020, projekte të financuara nga Bashkimi Europian. Një prej këtyre projekteve është projekti i titulluar “Zhvillimi dhe promovimi i turizmit ekstrem në zonën ndërkufitare Greqi- Shqipëri” (Akronimi: EXTOUR).

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të nxisë zhvillimin e turizmit ekstrem në zonën ndërkufitare duke ofruar trajnime për profesionistë të rinj dhe duke përmirësuar cilësinë e shërbimeve të ofruara.

Partnerët e projektit: Prefektura e Janinës, Bashkia e Konicës dhe Bashkia Përmet dhe buxheti i Bashkisë Përmet është 74,657.36 euro (15% cofinancim i Bashkisë).

-Rezultatet kryesore të projektit janë:

1.Një studim për zhvillimin e programeve të certifikuara të trajnimit për profesionistë të sporteve ekstreme. Studimi do të sigurojë një plan analitik (nga korniza ligjore për programet e studimit dhe një hartë rrugore e përpunuar) për themelimin e Shkollës së Sporteve Ekstreme.

  1. Krijimi i një terreni për ushtrimin e sportit të alpinizmit (climbing field) në Përmet dhe 2 të tilla në Konicë.
  2. Një plan strategjik i integruar në lidhje me promovimin e turizmit ekstrem në zonën ndërkufitare.
  3. Organizimi i një kampi veror për turizmin ekstrem. Kampi veror do të mirëpresë profesionistë të sporteve ekstreme për të marrë pjesë në ngjarje demonstruese dhe do të nisë një konkurs për climbing. Të rinj dhe fëmijë të zonës ndërkufitare do të ftohen të marrin pjesë në kamp për t’u njohur me sportet ekstreme. Kampi do të zhvillohet një ditë në Përmet dhe katër ditë në Konicë.
  4. Pjesëmarrja në 2 panaire ndërkombëtare për promovimin e turizmit ekstrem dhe turizmit në përgjithësi.
  5. Materiale promovuese mbi turizmin e zonës (fletëpalosje, broshura, harta) dhe video për promovimin e turizmit ekstrem.
  6. Rikonstruksioni i Shkollës së Sporteve Ekstreme në Greqi.

Të gjitha këto rezultate do të arrihen brënda Gusht 2021.