Sesione mentorimi për OSHC-të, programi RELOAD, 19-20.03.2019.

Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm është të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe…

FTESË PËR PJESËMARRJE NË DITËN E HAPUR/SESION INFORMUES MBI: THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË PËRMET

Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Republika e Maqedonisë së Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm është të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe…

Rekomandime për shoqatat që aplikojnë në programin RELOAD.

Ky dokument thekson gjetjet e identifikuara nga vlerësimi i projekt propozimeve të paraqitura nga OShC-të gjatë Thirrjes së parë publike në Bashkinë Përmet. Qëllimi i tij është të mbështesë OShC-të për të përmirësuar projekt propozimet dhe për të mos përsëritur gabimet e njëjta ose të ngjashme në të ardhmen. Gjetjet, përfshijnë gabimet dhe rekomandimet përkatëse…

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI: PSIKOLOG, LOGOPEDIST, TERAPIST OKUPACIONAL DHE FIZIOTERAPIST.

Ka përfunduar ndërtimi i Qëndrës Komunitare për fëmijët me nevoja të vecanta. Po vazhdohet me mobilimin e qëndrës dhe së shpejti ajo do të jetë funksionale. Në këtë kuadër, Bashkia Përmet hap thirrjen për shprehje interesi për pozicionet e mëposhtme: Psikolog Logopedist Terapist okupacional Fizioterapist Të interesuarit duhet të dërgojnë me e-mail në adresën bashkiapermet2015@gmail.com,…

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOaD.

  BASHKIA E PËRMETIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD) 11.02.2019 Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara…

Takim konsultativ me OSHC në kuadër të projektit RELOAD,05.02.2019

Bashkia Përmet është një ndër bashkitë fituese të projektit RELOAD (Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore) financuar nga Bashkimi Europian. Granti i ofruar nga projekti do të përdoret për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile, të cilat do të ofrojnë shërbime në përputhje me prioritetet e Bashkisë. Në kuadër të këtij projekti, do të organizohet më…