Informacion për taksat dhe tarifat vendore për bizneset

Këshilli Bashkiak me Vendimin Nr.2 , datë 14.02.2017 “ Për Paketën Fiskale të vitit 2017” ka përcaktuar Taksat dhe Tarifat për vitin 2017.

Afati i pagesave të detyrimeve për individët që kanë biznes dhe  zhvillojnë aktivitetin e tyre në territorin nën juridiksionin e Bashkisë  Përmet është data 30 Prill 2017. Afati i pagesave për detyrimet e lindura pas 30 prillit është 30 ditë pas lindjes së detyrimit, në rast të mos pagesës në afatin e mësipërm, do të aplikohet gjobë në masen 0.06% të detyrimit të papaguar për çdo ditë vonesë (jo më shumë se 365 ditë). Në rast se aktiviteti i biznesit hapet gjatë vitit fiskal, apo mbyllet gjatë vitit ,  detyrimi llogaritet proporcionalisht me kohën e zhvillimit të aktivitetit.

Informacion për taksat e tarifat vendore për popullatën
Detyrimet ligjore që lidhen me familjarët (popullatën)  janë të përcaktuara nga Këshilli Bashkiak me Vendimin e tij Nr.2 , datë 14.02.2017 “ Për Paketën Fiskale te vitit 2017”,e cila jep të detajuar të  gjitha detyrimet që duhet të  paguajnë familjaret  dhe bizneset për vitin 2017. Sipas paketës fiskale për vitin 2017 detyrimet për tarifat vendore familjare :

  • Për familjet që jetojnë në qytetin e Përmetit do të jenë në  masën 2400(dy mijë e katërqind) lekë në vit .Në këtë shumë përfshihen (tarifa e pastrimit, e gjelbërimit, e ndriçimit si dhe KUZ). Taksa e ndërteses dhe ajo e truallit është sipas m.
  • Për familjet që jetojnë në Njësitë Administrative do të jenë në masën 2900 (dy mijë e nëntëqind) lekë në vit. Në këtë shumë përfshihen (tarifa e pastrimit , e ndriçimit dhe drutë e zjarrit). Taksa e ndërtesës dhe ajo e truallit është sipas m2, taksa e tokës bujqësore është sipas hektarëve(ha).

Në paketën fiskale ka lehtësi  për kategori  të ndryshme sociale për familjet që jetojnë në qytet si: Pensionistët e vetmuar, përfituesit e ndihmës ekonomike dhe përjashtohen  nga tarifat vendore invalidët e plotë kryefamiljarë.

Detyrimet për familjarët( popullatën) mblidhen nëpërmjet agjentit tatimor Sh.A Ujësjellësit Përmet dhe detyrimi vendoset në faturën e ujit .

Vërtetimet që mund të lëshohen nga zyra e Taksa-Tregjeve :

  • Vërtetim për pjesëmarrje në tender
  • Vërtetim që nuk ushtron aktivitet privat
  • Vërtetim kryerje detyrimesh

Njoftim: Ndryshim në taksën e ndërtesës.

null

TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË

null

TAKSA E KALIMIT TË SË DREJTËS SË PRONËSISË

null

TAKSA MBI TRUALLIN (JO HAPËSIRË PUBLIKE)

null

TAKSA E FJETJES NË HOTEL

null

TAKSA E TABELËS DHE REKLAMËS

null

TAKSA E RREGJISTRIMIT TË MJETEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

null

TË ARDHURA PJESORE NGA TAKSA E RENTËS MINERARE

null

NIVELI I GJOBAVE TË NDRYSHME

null

TAKSA MBI TOKEN BUJQËSORE

null

TARIFAT VENDORE