Informacion për taksat dhe tarifat vendore për bizneset

Këshilli Bashkiak me Vendimin Nr.95 , datë 17.12.2018 “ Për Paketën Fiskale të vitit 2019” ka përcaktuar Taksat dhe Tarifat për vitin 2019.

Afati i pagesave të detyrimeve për individët që kanë biznes dhe  zhvillojnë aktivitetin e tyre në territorin nën juridiksionin e Bashkisë  Përmet është data 30 Prill 2019. Afati i pagesave për detyrimet e lindura pas 30 prillit është 30 ditë pas lindjes së detyrimit, në rast të mos pagesës në afatin e mësipërm, do të aplikohet gjobë në masen 0.06% të detyrimit të papaguar për çdo ditë vonesë (jo më shumë se 365 ditë). Në rast se aktiviteti i biznesit hapet gjatë vitit fiskal, apo mbyllet gjatë vitit ,  detyrimi llogaritet proporcionalisht me kohën e zhvillimit të aktivitetit.

Informacion për taksat e tarifat vendore për popullatën
Detyrimet ligjore që lidhen me familjarët (popullatën)  janë të përcaktuara nga Këshilli Bashkiak me Vendimin e tij Nr.95 , datë 17.12.2019 “ Për Paketën Fiskale te vitit 2019”,e cila jep të detajuar të  gjitha detyrimet që duhet të  paguajnë familjaret  dhe bizneset për vitin 2019. Sipas paketës fiskale për vitin 2019 detyrimet për tarifat vendore familjare :

  • Për familjet që jetojnë në qytetin e Përmetit do të jenë në  masën 2400 (dy mijë e katërqind) lekë në vit .Në këtë shumë përfshihen (tarifa e pastrimit, e gjelbërimit, e ndriçimit si dhe KUZ). Taksa e ndërteses dhe ajo e truallit është sipas m.
  • Për familjet që jetojnë në Njësitë Administrative do të jenë në masën 2900 (dy mijë e nëntëqind) lekë në vit. Në këtë shumë përfshihen (tarifa e pastrimit , e ndriçimit dhe drutë e zjarrit). Taksa e ndërtesës dhe ajo e truallit është sipas m2, taksa e tokës bujqësore është sipas hektarëve(ha).

Në paketën fiskale ka lehtësi  për kategori  të ndryshme sociale për familjet që jetojnë në qytet si: Pensionistët e vetmuar, përfituesit e ndihmës ekonomike dhe përjashtohen  nga tarifat vendore invalidët e plotë kryefamiljarë.

Detyrimet për familjarët( popullatën) mblidhen nëpërmjet agjentit tatimor Sh.A Ujësjellësit Përmet dhe detyrimi vendoset në faturën e ujit .

Vërtetimet që mund të lëshohen nga zyra e Taksa-Tregjeve :

  • Vërtetim për pjesëmarrje në tender
  • Vërtetim që nuk ushtron aktivitet privat
  • Vërtetim kryerje detyrimesh

Për më shumë detaje referojuni Paketës Fiskale 2019.