Këshilli Bashkiak me Vendimin Nr.101 , datë 19.12.2019 “ Për Paketën Fiskale të vitit 2020” ka përcaktuar Taksat dhe Tarifat për vitin 2020.

Vërtetimet që mund të lëshohen nga zyra e Taksa-Tregjeve :

  • Vërtetim për pjesëmarrje në tender
  • Vërtetim që nuk ushtron aktivitet privat
  • Vërtetim kryerje detyrimesh

Për më shumë detaje referojuni Paketës Fiskale 2020.