” Të mos lëmë askënd pas” është një program  i përbashkët katërvjeçar i Kombeve të Bashkuara, i cili synon të fuqizojë personat vulnerabël në Shqipëri, në mënyrë që ata të kenë që të kenë qasje të barabartë në shërbimet publik dhe  të kenë një zë në vendimmarrjen publike . Ky program përputhet me vizionin e sektorit social të sapoformuar në Shqipëri, me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe aspiratat e vendit drejt integrimit në BE.

Ndërhyrja e projektit fokusohet në ofrimin e shërbimeve sociale në nivel lokal dhe kombëtar.  Programi ka një fokus të veçantë njerëzit me aftësi të kufizuara dhe komunitetet rome dhe egjiptiane që kanë nevojë për mbrojtje dhe kujdes social duke u mundësuar atyre që të kërkojnë dhe të kenë qasje më të mirë në sistem si dhe të kontribuojnë në përpjekjet për përfshirjen sociale. Paralelisht, projekti mbështet bashkitë dhe ofruesit e shërbimeve vendore për të ofruar shërbime më efektive dhe efikase dhe për të promovuar përfshirjen sociale.

Bashkia Përmet është një ndër përfituesit e këtij projekti në tre komponentë: